11/27/2005

It is the First Advent, light a candle companéra!

In the spring 1999 bishops of the Finnish Evangelical-Lutheran Church published the pamphlet entitled "Towards the Common Good. Comment on the Future of the Welfare State" (find the document in Finnish at www.evl.fi). Their thesis was rather liberal if not even progressive, and offered much to think about in critical pedagogy, too. No wonder that the rich, and their interest groups (including some of the media) felt at the time that the Church has moved into dangerous, leftist, even radical direction. It was not everyone's church anymore, meaning theirs', but only Social Democrats. Here is my draft translation of their core ideas:

“· Life is not about business and trading, consuming or market only, but giving and receiving, nursing and caring, keeping company and playing. (Elämä ei ole pelkästään kaupankäyntiä, kuluttamista ja markkinoita. Ihminen on myös lahjoittaja ja lahjojen vastaanottaja, hoitaja ja hoivaaja, seurustelija ja leikkijä.)
· Market is not faceless power, but consist of human beings who make economical decisions. (Markkinat eivät ole kasvottomia voimia. Ne muodostuvat ihmisistä, jotka tekevät taloudellisia päätöksiä.)
· Market has always a certain morality; it is the very moral that people actualize in using the power of market forces as buyers and sellers. (Markkinoilla on aina jokin moraali. Se on juuri se moraali, jota ihmiset toteuttavat käyttäessään markkinavoimien valtaa ostajina tai myyjinä.)
· Buyers and sellers should think the consequences of their actions and decisions to environment and society. (Myyjien ja ostajien on syytä arvioida, mitä seurauksia heidän toiminnastaan ja päätöksistään on ympäristölle ja yhteiskunnalle.)
· Competition cannot work properly without control by increasing market transparency, and giving customers better chances for conscious choices. (Kilpailu ei voi toimia hyvin, ellei sitä säädellä. Yksi tapa säädellä sitä on lisätä sen läpinäkyvyyttä ja antaa kuluttajille paremmat mahdollisuudet tehdä tietoisia valintoja.)
· Controlling global market need international resolution. In deciding global market regulations every parties need to be heard, and taken into account. At present ‘dollar and vote’ principle rules. (Kansainvälisten markkinoiden sääntelyyn tarvitaan ylikansallisia päätöksiä. Niitä tehtäessä on kuultava kaikkia osapuolia ja myös otettava kuultu huomioon. Tätä nykyä vallitsevana on "markka ja ääni" periaate.)
· International organizations must use pressure against those countries that accept immoral actions like child labor, environment damages, and feud of labor unions. (Kansainvälisten organisaatioiden tulee ottaa käyttöön painostuskeinoja sellaisia maita vastaan, jotka hyväksyvät moraalittoman toiminnan, esimerkiksi sen, että käytetään lapsityövoimaa, tuhotaan ympäristöä tai vainotaan ammattiyhdistysliikettä.)
· Finland can be an active partner in developing international legislation (like Tobin tax), which prevents various ill effects of the international money market, and crises due to speculation. (Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden haittavaikutuksia ja keinottelun aikaansaamia kriisejä voidaan ehkäistä valuuttakauppaveron kaltaisella kansainvälisellä lainsäädännöllä, jonka kehittämisessä Suomi voi olla aktiivinen osapuoli.)
· Socially responsible Nordic state is an achievement, which should not be eliminated. (Sosiaalista vastuuta kantava pohjoismainen yhteiskunta on saavutus, josta ei tule luopua.)
· Free market does not guarantee satisfactory living condition for all. Thus the state is needed, which protects the weak, and defends justice. (Vapaat markkinat eivät takaa kaikille ihmisille riittäviä elinmahdollisuuksia. Siksi tarvitaan valtiota, joka suojelee heikkoja ja puolustaa oikeudenmukaisuutta.)
· Abolishing poverty demands redistributing the wealth. Among other things this means that the strong and fortunate pay more taxes than the weak and poor. (Köyhyyden poistaminen edellyttää tulojen jakamista. Tämä tarkoittaa sitä, että vahvat ja hyväosaiset kantavat esimerkiksi verotuksessa suuremman taakan kuin heikot ja huono-osaiset.)
· We need various services invented by citizens’ themselves, and their driving power in concregations and in public sector. (Tarvitsemme kansalaisten itsensä kehittämiä palveluja ja heistä lähtevää uutta käyttövoimaa seurakuntiemme ja kuntiemme työhön.)
· The state has the overall responsibility for providing enough economical resources to municipalities in offering basic security for all inhabitants. (Valtiolla on kokonaisvastuu siitä, että kunnilla on taloudelliset mahdollisuudet tarjota riittävä perusturva kaikille asukkailleen.)
· Fair basic security should still cover living, education, and health for all regardless of their wealth and social status. (Perusturvan on edelleenkin ulotuttava toimeentuloon, koulutukseen ja terveydenhoitoon niin laajalti, että se palvelee kohtuullisesti kaikkia kansalaisia varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home